Ethnic Tattoo Fest

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W IMPREZIE „ETHNIC TATTOO FEST 2020”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin imprezy pod nazwą: „Ethnic Tattoo Fest 2020”, która odbędzie się w dniach 25-29.06.2020 roku w Karolinie 47 (05-530 Karolina), zwana dalej: „Imprezą”, został wydany przez organizatora Imprezy tj. Primitive Tattoo siedzibą w Karolina 47, 05-530 Karolina  NIP: 8133383205, REGON: 180379468 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
  3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów (choroba artysty, odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia, np.: katastrofy naturalne, pożary, powodzie, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty władzy państwowej w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań.
  7. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
   • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
   • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 i 19 niniejszego Regulaminu; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;
   • „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” umieszczone w widocznym miejscu;
   • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, otoczony barierami, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
   • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za okazaniem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 16 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator nie ma ukończonych 16 lat, przebywa pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Imprezę nie ukończyła 12 roku życia. Opiekunowie dzieci do 12 roku życia oraz małoletni poniżej 16 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.
 2. SPRZEDAŻ BILETÓW
  1. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie www.primitive.pl.,empik.com, goingapp.pl oraz przez ich aplikacje mobilne.
  2. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
  3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
  4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
  5. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
  1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu (5) małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.
  2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt 10 powyżej, Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na Teren Imprezy:
   • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 22 Regulaminu;
   • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
   • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
  3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
   1. nie posiadającym Identyfikatora,
   2. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
   3. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
   4. nie posiadającym dokumentu tożsamości.
 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
  1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
   • Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
   • udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego;
   • pole namiotowe ;
   • zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  2.  Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie Terenu Imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie.
  5. Zabrania się:
   • wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video (z wyłączeniem telefonów komórkowych), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych;
   • wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników;
   • wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
   • wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek;
   • wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
   • zanieczyszczania i zaśmiecania Terenu Imprezy.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na Terenie Imprezy, i w zakresie uzasadniającym realizację tego celu, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na Terenie Imprezy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na Terenie Imprezy. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek Uczestnika Imprezy. Administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
   • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
   • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
   • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty ogólnie uznane za niebezpieczne odmowy wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunięcia jej z Terenu Imprezy;
   • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
   • użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
   • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  8. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
  9. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: – wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
  10. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator.
  11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
  12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
  13. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, akwizycyjnej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
  1. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach.
  2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
  3. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  4. Uczestnicy naruszający zasady określone w Regulaminie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej i/lub administracyjnej w zależności od ciężaru gatunkowego naruszenia.
 6. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Primitive Tattoo Karolina 47 ,05-530 Karolina
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
  3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 28 i 29 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
  4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Niezależnie od postanowień pkt 18 i 26 Regulaminu, Organizator zbiera dane osobowe podawane dobrowolnie przez Uczestników Imprezy. Podanie danych osobowych Uczestników Imprezy następuje poprzez ich dobrowolnie wprowadzenie w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.primitive.pl, gdzie sprzedawane są Bilety, i/lub podanie w reklamacji, przy czym podanie tychże danych jest konieczne odpowiednio do nabycia Biletu lub uzyskania odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe obejmują następujące informacje Użytkownika:
   • imię,
   • nazwisko,
   • nazwa (opcjonalnie),
   • kraj pochodzenia,
   • adres: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy,
   • nr telefonu,
   • adres e-mail.
  2. Wstęp na Teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez Uczestnika zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy w przyszłych latach. Organizator Imprezy może przetwarzać dane osobowe także w celach sprzedaży Biletów, identyfikacji tożsamości Uczestników Imprezy oraz rozpatrywania reklamacji.
  3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  4. Dane Osobowe zbierane przez Organizatora chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania danych osobowych Uczestnicy Imprezy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem email: festival@primitive.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny: – na stronie internetowej festiwalu, tj. www.primitive.pl, – w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.
  3. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu na piśmie.
  4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 roku.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj. www.primitive.pl.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2020 roku.